یاکوب گلومب

یاکوب گلومب

یاکوب گلومب استاد فلسفه در دانشگاه عبری اورشلیم است. او متخصص فلسفه قرن 19 و 20 ، پدیدارشناسی ، هرمنوتیک ، روانکاوی ، فلسفه و ادبیات است. پروفسور گلومب در حال حاضر به عنوان سردبیر فلسفی انتشارات دانشگاه عبری مگنس فعالیت می کند و عضو کمیته علمی آن است.

کتاب های یاکوب گلومب