علی الشلاه

علی الشلاه

علی الشلاه متولد سال 1965، شاعر عراقی می باشد.

کتاب های علی الشلاه

وطن چونان زنی عاشق