عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی (متولد ۱۳۳۸) پژوهشگر ادیان، استاد دانشگاه مفید و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است.

کتاب های عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

دین و خودفرمانروایی انسان


یهودیت