موسی عنبری

موسی عنبری

دکتر موسی عنبری،‌ متولد سال 1352 شهرستان دورود است و پیش از این آثاری همچون «جامعه‌شناسی توسعه»،‌ «فاجعه در ایران»،‌ «تغییرات روستایی در ایران» و «هراس بنیادین» را تالیف و ترجمه کرده است.   

کتاب های موسی عنبری

پسا توسعه


اروپامداری