رونالد بارنت

رونالد بارنت

رونالد بارنت استاد ممتاز آموزش عالی موسسه آموزش دانشگاه کالج لندن، انگلستان است. او یک عمر را صرف پیشرفت فلسفه آموزش عالی کرده است و The Ecology University: A Feopible Utopia نقطه اوج آن پروژه است.

کتاب های رونالد بارنت

ایده آموزش عالی