پیت لیبمن

پیت لیبمن

پیت لیبمن (Pete Leibman)، علی رغم اینکه گفته شد "غیرممکن است"، درست در خارج از دانشگاه با ویزارد واشنگتن NBA وارد شبکه شد و تنها 23 سال داشت به مدیریت ارتقا یافت.

کتاب های پیت لیبمن