حسن فرامرز

حسن فرامرز

 حسن فرامرز متولد ۱۳۵۳ در شهرستان قروه کردستان است و «این سفیدی برف نیست؟» نخستین کتاب اوست.
آثار وی شامل کتب های زیر می باشد:
۱. استاد فرامرزی و قضیه آذربایجان
۲. این سفیدی برف نیست؟ (مجموعه داستان)
۳. نزدیک ظهیرالدوله

کتاب های حسن فرامرز

نزدیک ظهیرالدوله