محمدحسین رامشت

محمدحسین رامشت

محمدحسین رامشت استاد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان و رئیس این دانشگاه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. وی دانش‌آموخته کارشناسی جغرافیا از دانشگاه اصفهان (۱۳۵۷)، کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه شهید بهشتی تهران (۱۳۶۴) و دکترای جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران (۱۳۷۱) می‌باشد.

کتاب های محمدحسین رامشت