صدیقه میرشمسی

صدیقه میرشمسی

صدیقه میرشمسی متولد 15 خرداد 1323 ، عضو هییت علمی و استادیار گروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد می باشد.

کتاب های صدیقه میرشمسی