اندی سرنویتز

اندی سرنویتز

اندی سرنویتز، نویسنده ای آمریکایی است. کتاب او با عنوان «بازاریابی دهان به دهان» در فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار گرفت و نام این نویسنده را در عرصه ی کتاب های تجاری بر سر زبان ها انداخت.

کتاب های اندی سرنویتز

بازاریابی دهان به دهان