کریستین بورچ

کریستین بورچ

کریستین بورچ (Christian Borch) استاد گروه مدیریت، سیاست و فلسفه، دانشکده تجارت کپنهاگ، دانمارک است.

کتاب های کریستین بورچ

اتمسفر معمارانه