مری ر بومن

مری ر بومن

پروفسور مری آر. بومَن استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه ویسکانسین است. بیشتر تحقیقات بومن دربارۀ روایت، شعر غنایی و نظریۀ واکنش خواننده است. او جایزۀ معتبر انجمن فی‌بتا‌کاپا را هم در کارنامۀ خود دارد.

کتاب های مری ر بومن

فرا روایت در ارباب حلقه ها