پیتر هیودیس

پیتر هیودیس

«پیتر هیودیس» فیلسوفِ مارکسیست آمریکایی‌ست. این فیلسوف و پژوهشگر، در حال حاضر استاد فلسفه‌ی دانشگاه ایلینویزِ است.

کتاب های پیتر هیودیس