فریدا آفاری

فریدا آفاری

«فریدا آفاری» نویسنده، مترجم و پژوهشگرِ مارکسیست ایرانی‌ست. 

کتاب های فریدا آفاری