حسن حیدرزاده سردرود

حسن حیدرزاده سردرود

حسن حیدرزاده سردرود متولد سال 1359 ، دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد. او همچنین استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه در دانشگاه پیام نور است.

کتاب های حسن حیدرزاده سردرود

سرچشمه های آفتاب