چنگیز مولایی

چنگیز مولایی

چنگيز مولايي متولد سال 1345، دارای دکتري فرهنگ و زبانهاي باستاني ار دانشگاه تهران (1377)، فوق ليسانس فرهنگ و زبانهاي باستاني از دانشگاه تبریز (1372) و لیسانس زبان و ادبيّات فارسي از دانشگاه تبریز (1368) می باشد.

کتاب های چنگیز مولایی

داستان جم


فرهنگ زبان فارسی باستان


آبان یشت