بهروز صفرزاده

بهروز صفرزاده

بهروز صفرزاده، پژوهشگر حوزهٔ فرهنگ‌نویسی و ویراستار است. او در سال ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد. زیر نظر علی‌اشرف صادقی در طرح تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی همکاری داشت. در حال حاضر یکی از مؤلفان و ویراستاران لغت‌نامهٔ بزرگِ فارسی در مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا است. کتاب او با عنوان فرهنگ موضوعی فارسی در سی و ششمین دورهٔ جایزهٔ کتاب سال ایران، به‌عنوان شایستهٔ تقدیر برگزیده شد.

کتاب های بهروز صفرزاده

دست نامه ویرایش


داستان واژه ها