جاناتان کرری

جاناتان کرری

جاناتان کرری (1951-) منتقد هنری و مقاله نویسی است و استاد میر شاپیرو استاد هنر و تئوری مدرن در دانشگاه کلمبیا در نیویورک است. اولین کارهای برجسته وی تکنیک های ناظر: درباره چشم انداز و مدرنیته در قرن نوزدهم (1990) و تعلیق های ادراک: توجه ، دیدگاه و فرهنگ مدرن (2000) بود. وی مقالاتی انتقادی را برای بیش از 30 کاتالوگ نمایشگاه ، بیشتر در مورد هنر معاصر منتشر کرده است. سبک او غالباً به عنوان مشاهده ای آمیخته با علمی طبقه بندی می شود و یک موضوع غالب در کار او نقش چشم انسان است.

کتاب های جاناتان کرری

بینایی و مدرنیته