فردریک دبلیو میر

فردریک دبلیو میر

فردریک دبلیو میر استاد سیاست های عمومی، علوم سیاسی و محیط زیست و مدیر برنامه سیاست و حاکمیت جهانی در دانشگاه دوک است. وی نویسنده کتاب تفسیر NAFTA: هنر و علم تحلیل سیاسی است.

کتاب های فردریک دبلیو میر

روایت و کنش جمعی