دنیز برنن نلسون

دنیز برنن نلسون

کتاب های دنیس برنن-نلسون با مطبوعات خرس خفته شامل مجموعه های "مثل من می گویم"، "روزی روز یک هفته نیست" و Buzzy the bumblebee است. او به عنوان یک سخنران ملی به کشور سفر می کند و اشتیاق خواندن و نوشتن خود را با دانش آموزان و معلمان به اشتراک می گذارد. دنیس در هاول، میشیگان زندگی می کند.

کتاب های دنیز برنن نلسون

بیدی و روز برفی


بیدی