جیمی هینزی

جیمی هینزی

جیمی دبلیو هینزی یکی از چهره های مهم تاریخ مدرسه ساخت و ساز M.E. Rinker ، Sr. بود ، که در دوران تصدی خود در دانشگاه فلوریدا به عنوان مدیر مدرسه ساخت و ساز خدمت کرده است.

کتاب های جیمی هینزی

قراردادهای ساختمانی