حمیدرضا خزاعی اصل

حمیدرضا خزاعی اصل

صاحب امتیاز سایت کارشناس ارشد رشته ی مکانیک بوده و در دو گرایش هنری و صنعتی که به نظر سنخیتی با هم ندارند علاقه مندی و فعالیت دارد. پنج فیلد مختلفی که در این سایت به معرفی و کاربرد آن پرداخته شده در برخی امور گرایش به موارد صنعتی و در برخی زمینه ها گرایش هنری را پوشش می دهد. تلفیق این دو باعث خلق کارهای منحصر به فرد شده و وجه تمایز او با دیگران است.
نرم افزار هایی که او در این زمینه ها استفاده می کرد در بعضی موارد تغییرات زیادی کرده و در بعضی دیگر حتی منسوخ شده و باعث شده برای بهترین و بروزترین کار ها او به سمت نرم افزار های جدید تر برود.
خلاقیت یکی از مشخصه های شاخص او می باشد. او در هر زمینه ای که فعالیت می کند با ایجاد خلاقیت کارهایی از خود به جا می گذارد که کپی برداری از جای دیگر نبوده و از آن به بعد در آن زمینه باب می شود.

کتاب های حمیدرضا خزاعی اصل