ابن قدامه المقدسی

ابن قدامه المقدسی

ابن قدامه المقدسی موفق الدین ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد (1147 - 7 ژوئیه 1223) ، که اغلب به اختصار ابن قدامه خوانده می شود ، زاهد ، قانون شناس ، متکلم سنت گرا و عارف صوفی مسلمان سنی بود. تألیف رساله های مهم بسیاری در زمینه فقه اسلامی و آموزه های دینی ، از جمله قانون حنبلی ، محترم المقانی از کارهایش است. ابن قدامه در سنت گرایی بسیار مشهور است و یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین آنها است.

کتاب های ابن قدامه المقدسی

توبه کنندگان