حمیدرضا زاهدی

حمیدرضا زاهدی

ح‍م‍ی‍درض‍ا زاه‍دی‌ کهنه‌گورابی متولد سال 1338 ، نویسنده ی ایرانی است.

کتاب های حمیدرضا زاهدی

در همسایگی خدا