جرالد گاتلیب

جرالد گاتلیب

جرالد گاتلیب (Gerald Gottlieb) (1923-2009) نویسنده آمریکایی بوده است.

کتاب های جرالد گاتلیب

سفرهای شگفت آور اولیس