محسن بوالحسنی

محسن بوالحسنی

محسن بوالحسنی (زاده ی مهر 1360 اهواز) شاعر و مترجم معاصر است. تاکنون چندین مجموعه شعر و ترجمه از وی منتشر شده است.

کتاب های محسن بوالحسنی