یان راتلج

یان راتلج

یان راتلج یک اقتصاددان و مورخ است که قبلاً در دانشگاه های لندن و شفیلد تدریس می کرد. راتلج دو دهه گذشته را به تحقیق در مورد تاریخ اقتصادی و سیاسی خاورمیانه اختصاص داده است. از کارهای او می تواناعتیاد به نفت: تلاش بی امان آمریکا برای امنیت انرژی اشاره کرد.

کتاب های یان راتلج

اعتیاد به نفت