جان مارشال ریو

جان مارشال ریو

جان مارشال ریو (متولد 6 اکتبر 1959) روانشناسی آمریکایی است که تحقیقات وی بر روانشناسی تربیتی و انگیزه های انسانی متمرکز است. او استاد موسسه روانشناسی و آموزش مثبت در دانشگاه کاتولیک استرالیا و سردبیر سابق مجله معتبر و انگیزه انگیزه و احساس است.

کتاب های جان مارشال ریو

انگیزش و هیجان