آدام کاهان

آدام کاهان

آدام کاهان (Adam Kahane) مدیر Reos Partners، یک شرکت اجتماعی بین المللی است که به افراد کمک می کند تا در مهمترین و سخت ترین مسائل خود به جلو حرکت کنند.

کتاب های آدام کاهان

با دشمنان، مدارا