تیموتی کروز اندرسن

تیموتی کروز اندرسن

تیموتی كروز ـ اندرسن در مورد دوره های آموزشی مبتنی بر وب ، محتوا تولید می کند. او نویسنده و ​​ویراستار است و تجربه زیادی در نوشتن ، ویرایش و تصحیح نثر پیچیده فنی و همچنین آموزش دانشجویان دانشگاه در موضوعات مختلف فلسفه دارد. او تا کنون یک کتاب الکترونیکی در مورد تفکر انتقادی و منطق غیررسمی ، بیش از 20 مقاله فلسفی ، پایان نامه کارشناسی ارشد و چندین فصل از یک رساله دکتری نوشته است.

کتاب های تیموتی کروز اندرسن

تفکر نقادانه