تیم مانجیم

تیم مانجیم

تیم مانجيم مدیر اجرایی Springboard for Children ، یک موسسه خیریه با سواد کودکان و مدیر Dads Unlimited ، شرکتی است که به پدران شاغل کمک می کند مسئولیت های متعددی را به دست بیاورند. وی همچنین پدر پسرهای هفت، دوازده و چهارده ساله است و با یک ماما ازدواج کرده است.

کتاب های تیم مانجیم