تونی بازان

تونی بازان

تونی بوزان نویسنده و مشاور آموزشی است. او از بنیانگذاران و ارائه کنندگان تکنیک های نقشه برداری ذهنی است. او مدعی است که با ورزشکاران المپیک، دانشگاه ها، بچه ها در همه سنین و اشخاص برجسته و مشهور کار کرده تا به آنها یاد دهد که چگونه استفاده از قدرت ذهنیشان را افزایش دهند.

کتاب های تونی بازان

نقشه بندی ذهنی


۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش تندخوانی


۱۲,۰۰۰ تومان