تونی بازان

تونی بازان

تونی بوزان نویسنده و مشاور آموزشی است. او از بنیانگذاران و ارائه کنندگان تکنیک های نقشه برداری ذهنی است. او مدعی است که با ورزشکاران المپیک، دانشگاه ها، بچه ها در همه سنین و اشخاص برجسته و مشهور کار کرده تا به آنها یاد دهد که چگونه استفاده از قدرت ذهنیشان را افزایش دهند.

کتاب های تونی بازان

نقشه های ذهنی برای بچه ها


حافظه ات را به کار بینداز


مهارت های مطالعه


درست فکر کن صحیح عمل کن


نقشه بندی ذهنی


آموزش تندخوانی