اسماعیل شمس

اسماعیل شمس

دکتر اسماعیل شمس عضو هیئت علمی مرکز دائرە المعارف بزرگ اسلامی و رئیس بخش کردشناسی این مرکز است.

کتاب های اسماعیل شمس

آن پنجاه و پنج نفر