اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی بهرمانی مشهور به علی اکبر هاشمی رفسنجانی روحانی، مفسر قرآن و سیاستمدار ایرانی بود که به عنوان یکی از پرنفوذترین شخصیت های سیاسی جمهوری اسلامی شناخته می شد.

کتاب های اکبر هاشمی رفسنجانی

در جستجوی مصلحت


امید و دلواپسی


اوج دفاع


سردار سازندگی


فرهنگ قرآن


بازسازی و سازندگی


پایان دفاع آغاز بازسازی


دفاع و سیاست