اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی بهرمانی مشهور به علی اکبر هاشمی رفسنجانی روحانی، مفسر قرآن و سیاستمدار ایرانی بود که به عنوان یکی از پرنفوذترین شخصیت های سیاسی جمهوری اسلامی شناخته می شد.

کتاب های اکبر هاشمی رفسنجانی

اصلاحات در بحران


حضور و انصراف


سازندگی و شکوفایی


اعتدال و پیروزی


صلابت سازندگی


سردار سازندگی


در جستجوی مصلحت


امید و دلواپسی


اوج دفاع


فرهنگ قرآن (33 جلدی)


بازسازی و سازندگی


دفاع و سیاست