آلویس اشمیت

آلویس اشمیت

آلویس اشمیت (26 اوت 1788 - 25 ژوئیه 1866) آهنگساز، پیانیست و معلم موسیقی آلمانی بود. وی در ارلنباخ آم ماین به دنیا آمد. در سال 1824 به عنوان آهنگساز دربار در مونیخ منصوب شد. وی از دانشگاه گیسن دکترای افتخاری دریافت کرد.
از جمله شاگردان وی فردیناند هیلر، کارل آلمنرودر، کارل آرنولد و کارل ولفسون بودند. تمرینات آمادگی وی (اپوس 16) همچنان به عنوان تمرینات مهم فنی همراه با تمرینات هانون باقی مانده است.

کتاب های آلویس اشمیت

اشمیت