عبدالوهاب الشعرانی

عبدالوهاب الشعرانی

عبدالوهاب الشعرانی (898–973 ه ق) یک دانشمند و عارف مصری بود. او بنیانگذار نظم تصوف مصری ، معروف به شاراویا بود. این نظام پس از مرگ شعرانی به تدریج افول کرد ، اگرچه تا قرن نوزدهم همچنان فعال بود. او شیخ برجسته علی الخواص بود.

کتاب های عبدالوهاب الشعرانی

سلوک و مکاشفه