کنت دوسرسی

کنت دوسرسی

کنت دوسرسی سفیر فرانسه در ایران در دوره ی قاجار است.

کتاب های کنت دوسرسی

ایران در 1839-1840 م