مجتبی فدایی

مجتبی فدایی

مجتبی فدایی متولد چهار اردیبهشت عنبر سرشت درسال ۱۳۶۸ در مشهد است. مهندس عمران و دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه سمنان است.
او خود را نویسنده و شاعر و طنرپرداز می داند. یک مجموعه داستان چاپ شده دارد با عنوان «گاهی کاج ها از آن طرف می افتند».

کتاب های مجتبی فدایی

کاکاپو