محمدرضا ترکی

محمدرضا ترکی

رضا ترکی (زادهٔ ۱۷ خرداد ۱۳۴۱، آبادان) شاعر، نویسنده، مترجم، محقق ادبی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، و عضو وابستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. 

کتاب های محمدرضا ترکی

سالهای بی ترانگی


پارسای پارسی