منوچهر انصاری

منوچهر انصاری

دکتر منوچهر انصاری متولد سال 1340، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد. وی دارای کارشناسی ارشد مهندسی نوآوری از دانشگاه روئن فرانسه و دکترای علوم مدیریت از دانشگاه روئن فرانسه می باشد.

کتاب های منوچهر انصاری