سورنا فیروزی

سورنا فیروزی

سورنا فیروزی متولد سال 1364، کارشناس‌ارشد ژنتیک، کارشناس ارشد باستان‌شناسی و مجری طرح بررسی‌های ژنتیکی نمونه‌های انسانی ارگ بم ۱۳۸۷ خورشیدی است.

کتاب های سورنا فیروزی