فضل الله حشمتی رضوی

فضل الله حشمتی رضوی

بيش از نيم قرن است که فضل الله حشمتي رضوي در زمينه فرش دستباف به تحقيق و نويسندگي مقالات پژوهشي و علمي و کتاب هاي دانشگاهي و دانشنامه اي اشتغال دارد، او در اين سال ها در دايره المعارف هايي چون: مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي، دانشنامه فارسي، دانشنامه دانش گستر، دانشنامه ي جهان اسلام، سازمان مطالعه وتدوين کتب دانشگاهي، بنياد ايرانشناسي، فرهنگستان هنر ودفتر پژوهشهاي فرهنگي قلم زنی کرده است و یافته های پژوهشی خود را به صورت کتاب و مقاله در اختیار علاقه مندان گذاشته است.

کتاب های فضل الله حشمتی رضوی

تاریخ فرش