عبدالکریم مقدم

عبدالکریم مقدم

عبدالکریم مقدم متولد سال 1340، کارشناس رشته حسابداری و حسابرسی است. وی کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

کتاب های عبدالکریم مقدم