مصطفی فعله گری

مصطفی فعله گری

زندگینامه سال 1341 خورشیدی در شهر مرزی «قصرشیرین» به دنیا آمده است. چند سال سابقه تدریس دارد بعد از آن سال 64 به تهران آمد و نویسندگی را به صورت جدی آغاز کرد

کتاب های مصطفی فعله گری

باران تمشک


چنین گفت مصطفی


دود شدن در بزم اهریمن