گیتی آذرپی

گیتی آذرپی

گیتی آذرپی ایران شناس مقیم آمریکا و مدرس دانشگاه برکلی در کرسی «تاریخ هنر ایران باستان» است..

کتاب های گیتی آذرپی

نقاشی سغدی