چارلز کنراد

چارلز کنراد

 چارلز کنراد (Charles A. Coonradt) بازی کار را در سال 1973 تأسیس کرد. روش وی شامل آموزش اصولی است که کلید درگیری، تعامل و انرژی کارمندان را باز می کند، بنابراین نتیجه کار یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.

کتاب های چارلز کنراد

بازی کار