نیما تجبر

نیما تجبر

نیما تجبر متولد سال 1359، دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد است. وی کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است.
«ز آواز ابریشم و بانگ نی(نگاهی به موسیقی رزم، بزم و شکار در شاهنامه فردوسی)» نخستین کتاب تجبر است که توسط نشر آگاه منتشر شد. وی همچنین بازنگری و تصحیح انتقادی «گلستان سعدی» را بر اساس نسخه‌های موجود از این اثر در دست دارد.

کتاب های نیما تجبر