احمد صدری

احمد صدری

احمد صدری جامعه‌شناس ایرانی‌ست. او برادر دوقلوی محمود صدری است. او از دانشگاه نیو اسکول دکترای جامعه‌شناسی دارد و استاد دانشگاه لیک فارست است. وی از اعضای سازمان نایاک است.

کتاب های احمد صدری