اسماعیل الله دادی

اسماعیل الله دادی

اسماعیل الله دادی شاعر کودک و نوجوان در سال 1354 در شهرستان الیگودرز متولد شد.
دارای تحصیلات کارشناسی ادبیات است . اسماعیل الله دادی برگزیده اولین و دومین جشنواره شعر کودک است.

کتاب های اسماعیل الله دادی

دوربین خدا