چاک هیلیگ

چاک هیلیگ

چاک هیلیگ یک معلم معنوی مدرن ، نویسنده و روان درمانگر است که وضوح بیان او باعث تحسین و ستایش بسیاری از نویسندگان و سخنرانان برجسته در این زمینه شده است. چاک شخصاً و مستقیماً در مورد ذات معنویت می نویسد و حقایق حیرت انگیز آن را به طریقی کاملاً بی نظیر و کاملاً در دسترس به خواننده ارائه می دهد. او را در فلسفه شرقی و روانشناسی غربی ، دیدگاه جهانی تحصیل کرده.

کتاب های چاک هیلیگ

فانوس خیال